سرخيل ح., علوي تبار ع., و شايان فرد پ. “روشي نوآورانه به‌منظور شناسايي و کشف عوامل و نشانه هاي وقوع تقلب در مميزي‌هاي سيستم مديريت بهداشت، ايمني و محيط زيست”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, ج 7, ش 2, آوریل 2020, صص 105-95, doi:10.22037/meipm.v7i2.29938.