سلطاندوست ناری س., و شمس الدینی ع. “مقايسه امتيازات آزمون هاي غربالگري حرکت عملکردي در پسران فوتباليست نوجوان با و بدون ناهنجاريهاي زانوي ضربدري و پرانتزي”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, ج 8, ش 3, نوامبر 2020, صص 138-0, doi:10.22037/meipm.v8i3.29808.