ایزدخواه ی. ا. “بررسي ديدگاه هاي رانندگان تاکسي شهر تهران براي آگاهي و آمادگي در برابر زلزله”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, ج 8, ش 1, جولای 2020, صص 23-18, doi:10.22037/meipm.v8i1.28927.