سپهر پ., جعفری کاشی م. ا., پیرانی د., و رجبی ف. “بررسي شاخص فعال ايمني و ارتباط آن با رفتارهاي نا ايمن کارکنان صنعت فولاد اسفراين در سال 1397”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, ج 8, ش 1, جولای 2020, صص 17-10, doi:10.22037/meipm.v8i1.28908.