اخلاقي پيرپشته ا., کريم ع., و صالحي سهل آبادي ع. “ارزيابي شيوع اختلالات اسکلتي-عضلاني در بين کارکنان درماني بيمارستان‌هاي منتخب دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي در سال 1397”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, ج 7, ش 2, ژانویه 2020, صص 77-69, doi:10.22037/meipm.v7i2.28734.