عليان نژاديش., حسنيا., احمدپناهيه., و برقعيس. م. “حذف آنتراسن از محيط‌‌هاي آبي با استفاده از نانوذرات مغناطيسي عامل‌‌دار شده با دندريمر پلي‌آميدوآمين”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, ج 7, ش 1, ژانویه 2020, صص 64 -55, doi:10.22037/meipm.v7i1.28549.