صادقي بازرگانيه., پور اصغرف., سوریح., بهاریع., بختیاریف., و مغیثیع. “معرفي يک پايگاه اطلاعات علمي و تخصصي در حيطه‌ي ايمني و مصدوميت‌ها”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, ج 7, ش 1, ژانویه 2020, صص 43 -6, doi:10.22037/meipm.v7i1.28548.