شیریپ., سوریح., و هاشمی نظریس. س. “بررسي مهم‌ترين عوامل حواس‌پرتي رانندگي عمدي و حساسيت به حواس‌پرتي غيرعمدي مرتبط با سوانح ترافيکي در رانندگان”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, ج 7, ش 1, ژانویه 2020, صص 54 -4, doi:10.22037/meipm.v7i1.28547.