ناطقی رستمی م., و درزی ف. “شيوع آسيب هاي ناشي از ابزار برنده و پيامدهاي حاصل از آنها در کارکنان بيمارستان هاي استان قم”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, ج 8, ش 2, سپتامبر 2020, صص 64-58, doi:10.22037/meipm.v8i2.28026.