عیسی لو ش. ا., و فنی ز. “شناسايي و تحليل فضايي نقاط حادثه خيز ترافيکي در سطح شهر قم”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, ج 8, ش 2, سپتامبر 2020, صص 108-97, doi:10.22037/meipm.v8i2.27776.