بخشیا., مظلومیع., و حسینیس. “بررسي خستگي ذهني و پايايي و روايي ابزار سنجش آن در پرستاران يکي از بيمارستان‌هاي کرمانشاه”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, ج 7, ش 1, آگوست 2019, صص 35 -29, doi:10.22037/meipm.v7i1.26774.