نصرا...تبارع., باباگلیح., و ارقندا. “شناسايي دلايل تصادفات مبتني بر الگوهاي ذهني رانندگان برون‌شهري با استفاده از روش تحليل عاملي”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, ج 7, ش 1, آگوست 2019, صص 28 -20, doi:10.22037/meipm.v7i1.26773.