محمدیغ., عظیمیی., سرخیلح., و بداق جمالیج. “مدل‌سازی و ارزیابی پیامد حاصل از نشت بنزن در واحد کک سازی شرکت ذوب‌آهن اصفهان”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, ج 7, ش 1, آگوست 2019, صص 19 -10, doi:10.22037/meipm.v7i1.26665.