احمدیع. “ضرورت اجرای چک‌لیست سازمان جهانی بهداشت در بیماران ترومایی بخش‌های اورژانس ایران”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, ج 7, ش 1, جولای 2019, صص 4 - 1, doi:10.22037/meipm.v7i1.26286.