حسن زادهل., خانی جزنیر., غلام نیار., و منظمی تهرانیغ. “طراحی پرسشنامه جهت ارزیابی حوادث ناشی از کار در معادن فلزی روباز با رویکرد نقش قوانین و مقررات”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, ج 6, ش 4, ژوئن 2019, صص 214 -03, doi:10.22037/meipm.v6i4.26006.