طاهری م., میرمعزی م., و صباغی م. “تأثير ورزش در آب بر تعادل و پيشگيري از سقوط مردان سالمند سالم”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, ج 6, ش 3, ژانویه 2019, صص 151-44, doi:10.22037/meipm.v6i3.23993.