پورفتاح ن., منظمي تهراني غ., علی بابایی ا., و یوسفیاتی س. م. “شناسايي خطاهاي انساني و بررسي فاکتورهاي درون‌سازماني مؤثر بر بروز خطا درصنعت گاز”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, ج 6, ش 2, دسامبر 2018, صص 98-91, doi:10.22037/meipm.v6i2.23779.