محمودي د., نظري س., درخشاني م., دليلي ع., حضرتي ص., و نظري ج. “ميزان آگاهي دانشجويان بهداشت حرفه‌اي نسبت به علائم ايمني مواد شيميايي سيستم هماهنگ جهاني”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, ج 5, ش 4, مارس 2018, صص 226-19, doi:10.22037/meipm.v5i4.20733.