کرمپوريان آ., خراساني زواره د., و قميان ز. “تقديرگرايي در مراسم اربعين”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, ج 5, ش 4, مارس 2018, صص 184-1, doi:10.22037/meipm.v5i4.20725.