عزتي پ., وزيري م., و عدلي ف. “نيازسنجي آموزشي تکنسين‌هاي فوريت‌هاي پزشکي مرکز اورژانس تهران”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, ج 5, ش 2, اکتبر 2017, صص 119-0, doi:10.22037/meipm.v5i2.18692.