پورنگ ن., اسماعيلي ف., و رنجبريان م. “به‌کارگيري روش تجزيه‌وتحليل عوامل شکست در ارزيابي مخاطرات آزمايشگاه‌هاي يک پژوهشکده”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, ج 5, ش 2, اکتبر 2017, صص 108-97, doi:10.22037/meipm.v5i2.18689.