ابراهيمي عطري ا., بهاري فرد ر., و خوشرفتار يزدي ن. “تأثير هشت هفته برنامه تمريني پيشگيري از آسيب 11+ فيفا بر پايداري قامتي پوياي پسران فوتباليست نوجوان”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, ج 5, ش 2, اکتبر 2017, صص 88-79, doi:10.22037/meipm.v5i2.18686.