قرباني ر., عتابي ف., و جباري م. “خطر مرگ در حوادث جادهاي تانکرهاي حامل مواد شيميايي”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, ج 5, ش 2, اکتبر 2017, صص 72-63, doi:10.22037/meipm.v5i2.18684.