شوشتريش., عابديم., بهراميم., و سموعير. “سلامت روان زنان، محور برنامه‌هاي پيشگيرانه در بلايا”. مجله ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, ج 5, ش 2, اکتبر 2017, صص 62 -61, https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/18683.