خراساني زواره د., و شريفيان س. “سامانه مراقبت مصدومان حوادث ترافيکي در ايران: ضرورت ارائه تعريف يکسان از «سامانه مراقبت»”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, ج 5, ش 2, اکتبر 2017, صص 60-59, doi:10.22037/meipm.v5i2.18682.