سوريس., سبطم., و اردشيرع. “ارزيابي عوامل مؤثر بر درک خطر افراد شاغل در کارگاه‌هاي ساختماني”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, ج 4, ش 4, آوریل 2017, صص 261-8, doi:10.22037/meipm.v4i4.16763.