جعفريم., صابري بهدادس., و پوياكيانم. “اثر کاهش حجم و فشار کار مخزن پروپان بر پيامد اثر تابش آتش فوراني و آتش ناگهاني”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, ج 4, ش 4, آوریل 2017, صص 245-52, doi:10.22037/meipm.v4i4.16738.