رحيمي پردنجانيط., و محمدزاده ابراهيميع. “بررسي نقش سبک رهبري تحولي و فشار ايمني-کار در پيش‌بيني نرخ گزارش دهي رويدادهاي شغلي”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, ج 4, ش 4, آوریل 2017, صص 231-8, doi:10.22037/meipm.v4i4.16734.