احمدآباديع., طاوسيس. ح., صداقتع., خادم رضاييانم., يعقوبي مقدمز., و لالويز. “الگوي سوختگي در کودکان پيش از دبستان”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, ج 4, ش 4, آوریل 2017, صص 225-30, doi:10.22037/meipm.v4i4.16733.