خرميز., هاشمي نظريس. س., و قدير زادهم. “اپيدميولوژي مرگ‌هاي ناشي از سوانح ترافيکي”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, ج 4, ش 4, آوریل 2017, صص 217-24, doi:10.22037/meipm.v4i4.16729.