ارقامی ش., بهرامی نیا س., و شریفی ف. “طراحي پرسشنامه خود اظهاري خستگي رانندگان اتوبوس بين‌شهري”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, ج 4, ش 2, ژانویه 2017, صص 134-29, doi:10.22037/meipm.v4i2.14144.