ززولی م. ع., و بلارک د. “جذب 2 کلروفنل توسط کربن فعال حاصل از پوست پرتقال و پوست موز: مطالعات تعادلي و سينتيکي”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, ج 4, ش 2, ژانویه 2017, صص 128-17, doi:10.22037/meipm.v4i2.14143.