خورشیدی ع., عینی ا., و سوری ح. “الگوي اپيدميولوژيک سوانح ترافيکي در موتورسيکلت سواران ايراني در سال 1391”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, ج 4, ش 1, ژوئن 2016, صص 54-47, doi:10.22037/meipm.v4i1.13018.