روستای شالماییم., رخشانیف., رمضانخانیع., و سوریح. “تأثير آموزش مبتني بر نظريه رفتار برنامه‌ريزي‌شده بر رفتارهاي پيشگيري‌کننده از پرخاشگري”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, ج 4, ش 1, ژوئن 2016, صص 46 -39, doi:10.22037/meipm.v4i1.13017.