خالوییع., ملکوتیانم., و مهدی پور رابریم. “وضعيت بهداشت محيط‎‏ آزمايشگاه هاي تشخيص طبي بخش خصوصي و ‏ دولتي شهر کرمان در سال 1393‏”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, ج 4, ش 1, ژوئن 2016, صص 24 -19, doi:10.22037/meipm.v4i1.13004.