علوي س. س., محمدی م., سوری ح., جنتي فرد ف., و محمدی کلهری س. “تعیین ویژگی‌های شناختی- رفتاری رانندگان اتوبوس و کامیون طی سوانح ترافیکی 1393-1392”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, ج 3, ش 4, آوریل 2016, صص 232-23, doi:10.22037/meipm.v3i4.11842.