یاری س. “طراحي ذاتاً ايمن در ساخت پمپ‌بنزين هاي شهري”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, ج 3, ش 2, سپتامبر 2015, صص 140-35, doi:10.22037/meipm.v3i2.10082.