زارع ح., محمدزاده ادملایی ر., علیپور ا., و ترخان م. “بررسی اثربخشی آموزش برنامه رانندگی ایمن بر استفاده از تجهیزات ایمنی رانندگان موتورسیکلت”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, ج 3, ش 2, سپتامبر 2015, صص 126-17, doi:10.22037/meipm.v3i2.10079.