جعفری م., عباس گوهری ف., امیدی ل., ایزدی س., و خوشگواه م. “تهيه و اعتبارسنجي یک نرم‌افزار جهت طراحی سیستم های تهویه صنعتی”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, ج 3, ش 2, سپتامبر 2015, صص 110-03, doi:10.22037/meipm.v3i2.10077.