[1]
خورشیدیع., عینیا., صباغم., و سوریح., “نظام جمع‌آوری اطلاعات سوانح ترافیکی در ایران، چالش‌ها و راهکارها”, Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat, ج 3, ش 1, صص 42 - 35, جولای 2015.