[1]
طاهری تنجانی پ., عینی ا., اکبرپور س., و سوری ح., “بررسی شیوع رخداد سقوط و ویژگی‌های آن در سالمندان ايراني”, Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat, ج 2, ش 4, صص 313–320, مارس 2015.