[1]
نقاب م., “ارزیابی سمیت خونی بنزن، تولوئن، زایلن، اتیل بنزن و هگزان نرمال در کارگران در صنایع پتروشیمی”, Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat, ج 2, ش 4, صص 293–302, مارس 2015.