[1]
ضیاییم., حسینیس. ی., شریعتیه., و خوشبوا., “ارتباط بين فرسودگي شغلي و کيفيت زندگي در پرسنل مراقبت بهداشتي”, Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat, ج 3, ش 3, صص 190 - 185, مارس 2016.