[1]
عینی ا., سوری ح., گنجعلی م., و باغفلکی ت., “برآورد هزینۀ سوانح ترافیکی در ایران با استفاده از روش تمایل به پرداخت”, Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat, ج 2, ش 3, صص 215–225, دسامبر 2014.