[1]
مختاری ع. م., صمدی س., حاتمی س. ا., جلیلیان ح., و خانجانی ن., “میزان استفاده از کلاه ایمنی و بعضی عوامل مرتبط با آن در بین موتورسواران شهر کرمان در سال 92- 1391”, Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat, ج 2, ش 3, صص 209–214, دسامبر 2014.