[1]
ابراهیمی پور ح., “بررسی دموگرافیک بیماران ترومایی ناشی از تصادفات جاده‌ای مراجعه‌کننده به بیمارستان طالقانی مشهد - 1391”, Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat, ج 2, ش 3, صص 155–160, دسامبر 2014.