[1]
نقابم., امیریف., مویدیر., و حسینیس. ی., “بررسی ظرفیت عملکرد ریوی و اختلالات تنفسی ناشی از گاز کلر”, Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat, ج 2, ش 2, صص 140-147, سپتامبر 2014.