[1]
رضازادهج., علوی نیاس., کاویانیا., جباریص., و گنجیر., “ارزیابی عوامل مرتبط با مرگ میر و جراحت در تصادفات موتورسواران در استان خراسان شمالی”, Irtiqa imini pishgiri masdumiyat, ج 2, ش 2, صص 124-132, سپتامبر 2014.