[1]
نصیری پورا., رئیسیپ., و جعفریم., “نقش افشاسازی و گزارش دهی در پیشگیری از خطاها در بیمارستانها”, Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat, ج 2, ش 2, صص 73-84, سپتامبر 2014.