[1]
عدل ج., دهقان ن., و عباس زاده م., “اعمال نا ایمن رانندگان تاکسی به عنوان یکی از علل اصلی حوادث ترافیکی در شهر تهران”, Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat, ج 2, ش 1, صص 39–46, ژوئن 2014.